POZIOM ZARZĄDZANIA W DZIALE POKŁADOWYM W ŻEGLUDZE MIĘDZYNARODOWEJ-SZKOLENIE NA STARSZEGO OFICERA POKŁADOWEGO DLA ABSOLWENTÓW UCZELNI MORSKICH

Szkolenie na Starszego Oficera Pokładowego dla absolwentów wyższych Uczelni Morskich- poziom zarządzania

 

CENA: 4500PLN nie zawiera kosztów egzaminów w Urzędzie Morskim i kosztów wydania dyplomów

PROWADZIMY ZAPISY NA KURS, KTÓRY PALNUJEMY ROZPOCZĄĆ w styczniu 2023 r. (minimalna ilość chętnych to 10 osób)

EGZAMIN: Ministerstwo potwierdza terminy egzaminów na drugą połowę 2023 roku do końca czerwca 2023r. 

 

Liczba godzin:
85 godzin – Budowa i stateczność statku
30 godzin – Język angielski
18 godzin – Symulator manewrowy
12 godzin – Symulator przewozowy

 

Minimalna grupa uczestników to 10 osób

Warunek przystąpienia do kursu
Do kursu mogą przystąpić TYLKO absolwenci uczelni morskiej, którzy ukończyli studia w morskiej jednosce edukacyjnej, która w danym okresie posiadała uprawnienia do kształcenia na poziomie ZARZĄDZANIA.
Informacja dotycząca uznawania dyplomów uczelni morskich za równoważne z zaświadczeniami o ukończeniu wymaganego szkolenia znajduje się na stronie:
https://www.mgm.gov.pl/gospodarka-morska/22-gospodarka-morska-artykuly/edukacja-morska-i-uprawnienia/44-morskie-jednostki-edukacyjne

Uwagi Kurs odbywa się trzy razy w roku.

Rozporządzenie
Kurs jest NIEOBOWIĄZKOWY dlatego też nie ma oficialnego rozporządzenia co do programu dla kursu krótkiego. Aczkolwiek tematyka na zajeciach jest prowadzona w oparciu o rozporządzenie dla kursu długiego.
Ramowy program szkolenia i wymagania egzaminacyjne na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego na stronach 69 – 92. Link do ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/258/1

 

Egzamin
Obecnie egzamin składa się dwóch częsci: teoretycznej i praktycznej. Aby móc podejść do egzaminu z części teoretycznej, należy wpierw zaliczyć część praktyczną.
Egzamin z częsci praktycznej odbywa się na dwóch symulatorach: manewrowym i przewozowym.
Opłate za kurs oraz niezbędę dokumenty składają Państwo do Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej na minimum 3 tygodnie (21 dni) przed datą rozpoczęcia egzaminu. Szczegóły znajdą Państwo na stronie:
https://mgm.gov.pl/gospodarka-morska/46-centralna-morska-komisja-egzaminacyjna-2
Osoby uczestniczące w kursie długim (ok 14 tygodni) są zwolnione z egzaminu praktycznego na podstawie zapisu: „Przeprowadzone szkolenie, zgodne z przewidzianym ramowym programem, zakończone zaliczeniem z części praktycznej, zgodnie z niniejszymi wymaganiami, uznaje się za równoważne z egzaminem praktycznym. Zaświadczenie o zaliczeniu części praktycznej wystawia morska jednostka edukacyjna, która prowadziła szkolenie.” (Patrz. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego strona 91).

 

Tematyka egzaminu ustnego:
– w odniesieniu do funkcji „Nawigacja”: terminologia zawodowa w języku angielskim związana z zarządzaniem i bezpieczeństwem statku.
Tematyka egzaminu pisemnego:
– w odniesieniu do funkcji „Nawigacja”: obliczenia ratownicze;
– w odniesieniu do funkcji „Przeładunek i sztauowanie”: obliczenia stateczności statku w różnych stanach eksploatacyjnych oraz obliczanie masy ładunku na podstawie odczytu zanurzenia statku;
– w odniesieniu do funkcji „Dbałość o statek i opieka nad ludźmi”: sporządzanie w formie pisemnej w języku angielskim wybranych dokumentów eksploatacyjnych statku.
Tematyka egzaminu na symulatorze/statku:
– w odniesieniu do funkcji „Nawigacja”: manewrowanie statkiem w różnych warunkach eksploatacyjnych; komunikacja z użyciem zwrotów z SMCP;
– w odniesieniu do funkcji „Przeładunek i sztauowanie”: załadunek statku; przygotowanie sztauplanu.

 

MAŁY CHIEF

 • 29. 1. Do uzyskania dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000wymagane jest posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym, wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarządzania oraz:1) dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki
  pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze
  międzynarodowej na stanowisku oficera wachtowego oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej albo2) dyplomu kapitana żeglugi przybrzeżnej, dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej na stanowisku oficera wachtowego oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej.
 1. Wymóg ukończenia szkolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy absolwentów MJE typu A lub MJE typu B,
  kształcących na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania.DUŻY CHIEF§ 30. 1. Do uzyskania dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej wymagane jest posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym, wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarządzania oraz:1) dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej, dodatkowej 18-miesięcznej praktyki
  pływania na stanowisku oficera wachtowego na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności
  brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej, w tym co najmniej 6 miesięcy na statkach o pojemności brutto
  3000 i powyżej, ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej albo2) dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki
  pływania na stanowisku oficera wachtowego na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności
  brutto 3000 i powyżej w żegludze międzynarodowej, ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania
  w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej,
  albo3) dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku co najmniej oficera wachtowego na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 3000 i powyżej w żegludze międzynarodowej oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej.
 2. Wymóg ukończenia szkolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy absolwentów MJE typu A lub MJE typu B,
  kształcących na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania.
 3. Wymóg ukończenia szkolenia i zdania egzaminu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy osób, które posiadają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w morskiej jednostce edukacyjnej i zdaniu egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej.

 

 

Dyplomy wydane przez Morskie Jednostki Edukacyjne typu A (Akademia Morska, Uniwersytet Morski) i MJE typu B (AMW), przed dniem 1 stycznia 2017 r są ważne jako zaświadczenia o ukończonym szkoleniu na poziomie zarządzania w dziale pokładowym i maszynowym do dnia 1 stycznia 2024r. Dyplomy wydane po dacie 1 stycznia 2017 r, są ważne jako zaświadczenia o ukończonym szkoleniu przez okres 7 lat od daty wydania. Wynika to z Ustawy o bezpieczeństwie morskim.