Regulamin sklepu z kursami

 1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin świadczenia usług w serwisie sdkgdynia.pl (dalej: „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Studium Doskonalenia Kadr Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, po adresem: ul. Morska 83, 81-222 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000117143, NIP: 9581278752, REGON: 191703911, kapitał zakładowy: 50 000,00 zł,  email: sdkmech@umg.edu.pl, nr tel.: +48 58 620 52 78 (dalej: „Administrator”), za pośrednictwem strony internetowej: https://sdkgdynia.pl/ (dalej: „Serwis”).

1.2 Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług Szkoleniowych za pośrednictwem Serwisu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

1.3 Użytkownik chcący zawrzeć z Administratorem umowę o świadczenie Usługi Szkoleniowej za pośrednictwem strony „https://sdkgdynia.pl/” zobowiązany jest zaakceptować Regulamin, a jeżeli jest on jednocześnie Konsumentem, także wyrazić zgodę na wykonanie przez Administratora Usługi Szkoleniowej przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. 

 1. Definicje

Następujące pojęcia stosowane w Regulaminie (oraz innych dokumentach wytworzonych przez Administratora, jeśli z tych dokumentów nie wynika nic innego) mają następujące znaczenie:

2.1 Usługa Szkoleniowa – szkolenie o charakterze stacjonarnym organizowane przez Administratora, prowadzone na podstawie umowy zawartej między Administratorem a Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu, przez wskazaną przez Administratora osobę lub osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

2.3 Wykaz Szkoleń – lista Usług Szkoleniowych możliwych do przeprowadzenia przez Administratora w danym czasie, zamieszczona w Serwisie.

2.4 Zamówienie – oświadczenie woli zawarcia umowy o świadczenie Usług Szkoleniowych złożone Administratorowi przez Użytkownika za pośrednictwem formularza online dostępnego w Serwisie

2.5 Uczestnik szkolenia – osoba fizyczna będąca Użytkownikiem lub osoba fizyczna wskazana przez Użytkownika, która będzie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ramach świadczenia Usługi Szkoleniowej.

2.6 Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (w szczególności instytucja) składająca Zamówienie.

2.7 Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną składającą Zamówienie, które nie jest bezpośrednio związane z jego działalnością lub zawodową. 

 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Za pośrednictwem Serwisu Administrator świadczy usługi polegające na:

3.1 prezentowaniu Usług Szkoleniowych i informowaniu potencjalnych Użytkowników o płynących z nich korzyściach

3.2 umożliwieniu zawierania umów o świadczenie Usług Szkoleniowych

 1.  Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

4.1 Do korzystania z Serwisu w celu zapoznania się z katalogiem Usług Szkoleniowych organizowanych przez Administratora lub zawarcia umowy o świadczenie Usług Szkoleniowych niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego (komputera, tabletu, smartfona itp.) z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową. W celu rejestracji
w Serwisie konta niezbędnego do złożenia Zamówienia, Użytkownik zobowiązany jest posiadać także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

4.2 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia urządzenia końcowego, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają mu poprawne korzystanie z funkcjonalności Serwisu.

4.3 Zakazuje się Użytkownikowi dostarczania Administratorowi za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wszelkich treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4.4 W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza zakaz określony w pkt 4.3, Administrator ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do przywrócenia stanu zgodnego z prawem
i naprawienia ewentualnej szkody. 

 1. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług Szkoleniowych

5.1 Zamówienia składane są przez Użytkownika poprzez Serwis,

5.2 Administrator zamieszcza w Serwisie Wykaz Szkoleń, w którym określone są informacje dotyczące poszczególnych Usług Szkoleniowych (program, miejsce, cena, liczba miejsc).

5.3 Ceny poszczególnych Usług Szkoleniowych ujawnione w Wykazie Szkoleń wyrażone są
w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

5.4 Administrator ma prawo zmieniać treść Wykazu Szkoleń (w szczególności informacje o cenie, liczbie miejsc, programie realizowanym podczas zajęć w ramach danej Usługi Szkoleniowej bez uprzedzenia, w każdym czasie. Nie dotyczy to jednak informacji dotyczących Usług Szkoleniowych, dla których nastąpiło potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Administratora, zgodnie z pkt 5.11 Regulaminu.

5.5 Użytkownik może składać Zamówienia w każdym czasie – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

5.6 Zawarcie umowy o świadczenie Usług Szkoleniowych następuje poprzez złożenie Zamówienia przez Użytkownika w sposób określony w pkt 5.7 oraz potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Administratora.

5.7 Złożenie zamówienia składa się z następujących kroków:

 1. Wciśnięcie przycisku Zapisz się przy wybranym terminie Usługi Szkoleniowej (jednej lub kilku).
 2. Przejście do koszyka i potwierdzenie prawidłowości wybranych Usług Szkoleniowych przyciskiem Przejdź dalej.
 3. W przypadku nowych Użytkowników: utworzenie konta w Serwisie poprzez wskazanie w formularzu Zamówienia następujących danych osobowych lub firmowych/instytucjonalnych oraz rozliczeniowych: imienia i nazwiska lub nazwy firmy/instytucji, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail, nazwy firmy/instytucji w której Użytkownik-osoba fizyczna pracuje/jest zatrudniony, numeru telefonu, a w przypadku żądania wystawienia przez Użytkownika faktury VAT także numeru NIP oraz danych adresowych miejsca prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. Dokonanie płatności za pośrednictwem jednej z metod wskazanych w pkt 5.8 Regulaminu.
 5. Uczestnictwo w wybranych szkoleniach wymagać może podania przez Użytkownika , które uzupełnia się po złożeniu Zamówienia, logując się na swoje konto w Serwisie.

5.8 Administrator dopuszcza następujące metody płatności:

 1. Przelew tradycyjny 75 1240 3536 1111 0000 4041 7167;
 2. Zapłata za pośrednictwem płatności on-line (przelewem z konta bankowego) realizowana za pomocą serwisu tpay, którego operatorem jest Krajowy Integrator Płatności S.A.S.A.
  z siedzibą w Poznaniu pod adresem: plac Andersa 3 61-894 Poznań.

5.9 W wypadku wyboru płatności metodą określoną w pkt. 5.8 lit. b. do ceny Usługi Szkoleniowej może zostać dodatkowo doliczona oplata manipulacyjna pobierana przez operatora serwisu płatności on-line, zgodnie z obowiązującym u niego w chwili opłacenia Zamówienia cennikiem, za co Administrator nie odpowiada.

5.10 Zamówienie nieopłacone w czasie podanym podczas jego składania zostanie automatycznie anulowane. Użytkownik powinien dokonać dokładnego sprawdzenia prawidłowości danych wskazywanych podczas przeprowadzonej transakcji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia oraz za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.

5.11 Po złożeniu Zamówienia, Administrator niezwłocznie, nie później niż:

 • w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, oraz
 • na 1 dzień przed dniem realizacji Usługi Szkoleniowej objętej Zamówieniem

dokona potwierdzenia otrzymania Zamówienia, wysyłając wiadomość na podany przez Użytkownika adres e-mail. Administrator zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia złożenia Zamówienia. Brak potwierdzenia złożenia Zamówienia w ww. terminie oznacza, iż Administrator nie przyjął Zamówienia Użytkownika. W takim wypadku Użytkownik przestaje być związany złożonym Zamówieniem, zaś Administrator niezwłocznie dokonuje Użytkownikowi zwrotu płatności przy użyciu takiej samej metody płatności, z jakiej skorzystał Użytkownik.

5.12 Po zaksięgowaniu wpłaty Administrator przesyła Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail szczegóły dotyczące uczestnictwa w Szkoleniu oraz – jeśli została zamówiona – fakturę VAT.

5.13 Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT. 

 1. Informacje dotyczące realizacji Usług Szkoleniowych

6.1 Usługi Szkoleniowe realizowane są w formie stacjonarnej i mają charakter otwarty lub zamknięty.

6.2 Szczegóły dotyczące realizacji Usługi Szkoleniowej typu zamkniętego ustalane są między Administratorem a Użytkownikiem drogą telefoniczną lub elektroniczną – po potwierdzeniu Zamówienia przez Administratora.

6.3 Zamówienia na szkolenia typu otwartego przyjmowane są do wyczerpania miejsc.

6.4 Terminy, miejsce oraz szczegóły uczestnictwa w Usłudze Szkoleniowej o charakterze otwartym widoczne są w momencie składania Zamówienia.

6.5 W przypadku, gdy Użytkownik zawarł umowę o świadczenie Usług Szkoleniowych na rzecz osób trzecich (Uczestników szkolenia niebędących Użytkownikiem), Użytkownik zobowiązuje się przekazać Administratorowi ich listę najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęciem wykonania usługi.

 Odstąpienie od umowy, rezygnacja z uczestnictwa w Usłudze Szkoleniowej

7.1 Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług Szkoleniowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny.

7.2 Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć w formie dokumentowej, wysyłając maila na adres: sdkmech@umg.edu.pl lub pisemnie, na adres: ul. Morska 83, 81-222 Gdynia.

7.3 Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

7.4 Administrator niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług Szkoleniowych prześle na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

7.5 Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa
w pkt 7.1. jeżeli Administrator w tym terminie w pełni zrealizował Usługę Szkoleniową.

7.6 W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy o świadczenie Usług Szkoleniowych, Administrator dokona zwrotu uiszczonej przez niego płatności za Usługę Szkoleniową, , niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot nastąpi przy użyciu tej samej metody płatności, jakiej użył Konsument dokonując Zamówienia.

7.7 W przypadku nieprzystąpienia do zajęć lub do wymaganych zaliczeń w ramach świadczonej Usługi Szkoleniowej Użytkownik nie otrzymuje zwrotu uiszczonej za tę usługę płatności.

 1. Zmiana terminu szkolenia

8.1 W przypadku odwołania Szkolenia przez Administratora, ten zwróci Użytkownikowi wpłaconą kwotę w całości.

8.2 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania Usługi Szkoleniowej za zgodą Użytkownika wyrażoną na piśmie lub mailowo. W celu zmiany terminu wykonania Usługi Szkoleniowej Administrator poinformuje Użytkownika o wyznaczeniu nowego terminu realizacji Usługi Szkoleniowej, przynajmniej na 3 dni przed pierwotnym terminem wykonania Usługi Szkoleniowej. Użytkownik może wówczas wyrazić zgodę na realizację Usługi Szkoleniowej w nowo wyznaczonym terminie lub zrezygnować z jej realizacji uzyskując zwrot wpłaconej kwoty. Brak odzewu Użytkownika w terminie 1 dnia od otrzymania przez niego informacji o zmianie terminu szkolenia poczytuje się za brak zgody na zmianę terminu, co równoznaczne jest z rezygnacją Użytkownika z realizacji Usługi Szkoleniowej

8.3 Odwołanie szkolenia lub zmiana terminu szkolenia przez Administratora nastąpi w formie e-mail, wysłanego na adres wskazany przez Użytkownika.

 1. Reklamacje

9.1 Reklamacje dotyczące korzystania z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma prawo składać w formie e-mail na adres: sdkmech@umg.edu.pl lub pisemnie, na adres: ul. Morska 83, 81-222 Gdynia.

9.2 Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

 1. oznaczenie Użytkownika oraz reklamowanej usługi
 2. uzasadnienie podstaw reklamacji
 3. wskazanie zakresu żądania Użytkownika

9.3 Jeśli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w pkt 9.2. Administrator wezwie Użytkownika w takiej samej formie, w jakiej reklamacja została złożona, do jej uzupełnienia
w wyznaczonym przez siebie, odpowiednim terminie, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.

9.4 Administrator zobowiązany jest w terminie 14 dni ustosunkować się do otrzymanej reklamacji. Informacja, co do wyniku rozpoznania reklamacji zostanie wysłana w takiej samej formie, w jakiej Użytkownik złożył reklamację.

 1. Postanowienia końcowe

10.1 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10.2 O zmianach Regulaminu Użytkownik będzie powiadomiony przez Administratora w formie e-mail, nie później niż na 30 dni przed wejściem życie tych zmian.

10.3 Wszelkie rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w Serwisie treści, logotypy, elementy graficzne oraz materiałów edukacyjnych wykorzystywanych przy prowadzeniu zajęć
w ramach Usług Szkoleniowych stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora lub osób trzecich. Uczestnik szkolenia nie ma prawa do utrwalania, zwielokrotniania, a ma prawo z nich korzystać jedynie na potrzeby uczestnictwa i przygotowania się do zajęć prowadzonych w ramach Usług Szkoleniowych.

10.4 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.08.2021 r.