Historia

Studium kontynuuje tradycję doskonalenia zawodowego ludzi morza rozwijaną przez Państwową Szkołę Morską (PSM) w Gdyni już w czasach przedwojennych.

W 1930 r. zorganizowano pierwszy kurs nawigacyjny dla rybaków. Także w następnych latach prowadzono szkolenia nawigacyjne i mechaniczne dla pracowników polskiej floty i rybołówstwa. Na działalność tą zwracał szczególną uwagę ówczesny Dyrektor PSM kpt. ż.w. S. Kosko. Duże potrzeby w tym względzie, spowodowały powołanie w 1938 r. Wydziału Wyszkolenia Specjalnego przy Państwowej Szkole Morskiej, którego kierownictwo objął kpt. ż.w. Konstanty Maciejewicz. Po wojnie, w 1964 r. zorganizowano przy Szkole Ośrodek Szkolenia Radarowego, którym kierował między innymi kpt. ż.w. Wieńczysław Kon. W skład powołanej w 1969 r. Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni weszło Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich (SDKO), którego podstawowym zadaniem było doskonalenie kadr przedsiębiorstw żeglugowych i rybackich. Cel ten był realizowany przez prowadzenie następujących szkoleń:

  • kursów kwalifikacyjnych przygotowujących kandydatów do egzaminu przed państwową komisją egzaminacyjną na kolejny, wyższy stopień oficerski,
  • kursów aktualizujących wiedzę zawodową osób posiadających najwyższe dyplomy oficerskie w poszczególnych specjalnościach (kapitana żeglugi wielkiej, starszego mechanika, radioficera okrętowego pierwszej klasy i pierwszego elektryka),
  • kursów specjalistycznych doskonalących wiedzę oficerów w zakresie nowych technik i technologii w żegludze i gospodarce morskiej, stosownie do aktualnych wymagań międzynarodowych i krajowych

W ciągu ponad 20 lat działalności SDKO przeszkoliło ponad 15000 oficerów różnych specjalności zyskując ogólne uznanie uczestników szkoleń i armatorów.

W 1991 roku na miejsce Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich powołano Studium Doskonalenia Kadr, Spółkę Cywilną Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Studium uzyskało akceptację Kuratorium, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej na prowadzenie szkoleń i kontynuowało kierunki działalności realizowane wcześniej przez SDKO.

W 1998 roku SDK uzyskało uznanie MTiGM i UM w Gdyni wymagane konwencją międzynarodową STCW 95.

W latach 1991 – 1998 SDK S.C. WSM w Gdyni przeszkoliło około 30000 marynarzy i oficerów, w tym około 3000 na kursach kwalifikacyjnych.

W dniu 29.12.1999 SDK S.C. WSM w Gdyni otrzymało Certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w zakresie:
kształcenia i szkolenie zawodowe:
– członków załóg statków morskich zgodnie z wymaganiami i zaleceniami narodowymi i Konwencji STCW 78/95
– innymi pracowników gospodarki morskiej

W 1999 roku SDK S.C. WSM w Gdyni przekształcono w SDK WSM w Gdyni Sp. z o.o. będącą własnością Uczelni.
Aktualna nazwa ośrodka to Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej w Gdyni sp. z o.o – zmiana nastąpiła równocześnie ze zmianą nazwy Uczelni.

W 2019 roku nastąpiła zmiana nazyw firmy na Studium Doskonalenia Kadr Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.