Szkolenie na poziomie zarządzania w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej na Drugiego Oficera Mechanika

Szkolenie na poziomie zarządzania w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej na Drugiego Oficera Mechanika

SECOND ENGINEER OFFICER

 

Cena: 8.000,- zł.

Liczba godzin:  507

Czas trwania: 15  tygodni

Minimalna grupa uczestników: 20 osób

 

Warunek przystąpienia do kursu:

  • 47. 1. Do uzyskania dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW wymagane jest posiadanie dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, na stanowisku oficera mechanika wachtowego oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale maszynowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w dziale maszynowym.
  1. Wymóg ukończenia szkolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy absolwentów MJE typu A lub MJE typu B, kształcących na poziomie zarządzania w dziale maszynowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania.
  • 48. 1. Do uzyskania dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej wymagane jest posiadanie:

1) dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej na stanowisku oficera mechanika wachtowego, w tym co najmniej 6 miesięcy praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej na stanowisku oficera mechanika wachtowego, oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale maszynowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w dziale maszynowym albo

2) dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku co najmniej oficera mechanika wachtowego na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale maszynowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w dziale maszynowym.

  1. Wymóg ukończenia szkolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy absolwentów MJE typu A lub MJE typu B, kształcących na poziomie zarządzania w dziale maszynowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania.
  2. Wymóg ukończenia szkolenia i zdania egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy osób, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w morskiej jednostce edukacyjnej i zdały egzamin na poziomie zarządzania w dziale maszynowym.

 

Do egzaminu może przystąpić tylko osoba, która udokumentuje 100% wymaganej praktyki pływania

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w spr. egzaminów kwalifikacyjnych oraz wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz z wymaganymi załącznikami składa się do sekretariatu Komisji, właściwego dla miejsca przeprowadzenia egzaminu, na co najmniej 21 dni   przed wyznaczonym terminem egzaminu.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się z:

 

1) Sekretariat CMKE w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju,
ul. Chałubińskiego 4/6,
e-mail: cmke@mir.gov.pl,

2)  Sekretariat w Urzędzie Morskim w Gdyni,
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10,
81-338 Gdynia
pokój 0/26,
godz. pracy 10.00-13.00 (poniedziałek-piątek)
tel.: 58 355 33 35,
e-mail: cmkegdynia@mi.gov.pl,

3) Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi (DTM) 
tel. 22 630 16 39,
e-mail: sekretariatDTM@mir.gov.pl

https://mgm.gov.pl gospodarka morska

 

–  Rozporządzenie Ministra, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 7 sierpnia 2013

Dziennik Ustaw  z dnia 19. sierpnia 2013 poz. 937

w sprawie wykształcenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich

–  Rozporządzenie Ministra, Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 28 lutego 2014

Dziennik Ustaw  z dnia 25 kwietnia  2014 poz. 536

w sprawie ramowych programów szkoleń wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu         maszynowego

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/536/1

 

Uwagi  Kurs odbywa się dwa razy w roku. Pierwszy rozpoczyna się w październiku drugi w  marcu.

Terminy

21 listopada 2023
Wolnych miejsc: 30
25 listopada 2024
Wolnych miejsc: 30