Szkolenie na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej na Oficera Mechanika Wachtowego

ENGINEER OFFICER

IN CHARGE OF WATCH

 

Cena: 10.000, zł.

 

Liczba godzin:  819

Czas trwania: 20 tygodni

Minimalna grupa uczestników: 20 osób

 

Warunek przystąpienia do kursu:

 

  • 46. 1. Do uzyskania dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżejwymagane jest posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, pierwszej pomocy medycznej, dowodzenia siłownią okrętową i świadectwa ratownika oraz:

1) ukończenie studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, lub nauki w MJE typu C, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania, posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, potwierdzonej w wydanym przez MJE zaświadczeniu o zaliczeniu książki praktyk, oraz zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej albo

2) posiadanie dyplomu oficera elektroautomatyka okrętowego oraz dodatkowej 24-miesięcznej praktyki pływania na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej oraz ukoń- czenie szkolenia w MJE typu D na poziomie operacyjnym w specjalności mechanicznej zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej, albo

3) posiadanie 36-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej, w tym co najmniej 24 miesiące praktyki pływania na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej.

 

  1. Praktyka pływania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, powinna zawierać okres pełnienia obowiązków wachtowych pod nadzorem starszego mechanika albo oficera mechanika wachtowego przez co najmniej 6 miesięcy, udokumentowany w zaświadczeniu o pełnieniu wachty maszynowej, które powinno zawierać informacje dotyczące: imienia i nazwiska osoby odbywającej wachtę maszynową, nazwy statku, numeru IMO, typu statku, pojemności brutto statku, mocy maszyn głównych, zajmowanego stanowiska, okresu pełnienia wachty maszynowej, nazwy armatora oraz podpis kapitana statku.
  2. Przy ubieganiu się o dyplom oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powy- żej 6-miesięczna wymagana praktyka pływania, o której mowa w ust. 1, może być zastąpiona praktyką przy budowie, naprawie lub obsłudze maszyn okrętowych w stoczniach, zakładach produkcyjnych i warsztatach mechanicznych.

 

Do egzaminu może przystąpić tylko osoba, która udokumentuje 100% wymaganej praktyki pływania 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w spr. egzaminów        kwalifikacyjnych oraz wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz z wymaganymi załącznikami składa się do sekretariatu Komisji, właściwego dla miejsca przeprowadzenia egzaminu, na co najmniej 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się z:

1) Sekretariat CMKE w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju,
ul. Chałubińskiego 4/6,
e-mail: cmke@mir.gov.pl,

2)  Sekretariat w Urzędzie Morskim w Gdyni,
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10,
81-338 Gdynia
pokój 0/26,
godz. pracy 10.00-13.00 (poniedziałek-piątek)
tel.: 58 355 33 35,
e-mail: cmkegdynia@mi.gov.pl,

3) Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi (DTM) 
tel. 22 630 16 39,
e-mail: sekretariatDTM@mir.gov.pl

https://mgm.gov.pl gospodarka morska

 

-Rozporządzenie Ministra, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 7 sierpnia 2013

Dziennik Ustaw  z dnia 19. sierpnia 2013 poz. 937

 w sprawie wykształcenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich

-Rozporządzenie Ministra, Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 28 lutego 2014

Dziennik Ustaw  z dnia 25 kwietnia  2014 poz. 536

 w sprawie ramowych programów szkoleń wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy     działu    maszynowego

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/536/1

 

Uwagi Kurs odbywa się dwa razy w roku. Pierwszy rozpoczyna się w październiku drugi w  marcu.

Terminy

21 stycznia 2025
Wolnych miejsc: 26