SZKOLENIE NA POZIOMIE OPERACYJNYM W DZIALE MASZYNOWYM W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ

ELECTRO-TECHNICAL OFFICER Cena: 12.000,-  zł.

 

Liczba godzin: 793

Czas trwania: 24 tyg.

 

Liczba osób: min:  min.20 osób

Warunek przystąpienia do kursu:

 

  • 51. 1. Do uzyskania dyplomu oficera elektroautomatyka okrętowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej wymagane jest posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, pierwszej pomocy medycznej i świadectwa ratownika oraz:

1) ukończenie studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, lub nauki w MJE typu C, kształcących na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej wskazanej w certyfikacie uznania, posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, w tym co najmniej 6 miesięcy praktyki pływania potwierdzonej w wydanym przez morską jednostkę edukacyjną zaświadczeniu o zaliczeniu książki praktyk, oraz zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej albo

2) posiadanie dyplomu oficera mechanika wachtowego oraz dodatkowej 24-miesięcznej praktyki pływania na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej, albo

3) posiadanie 36-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej.

 

  1. Przy ubieganiu się o dyplom oficera elektroautomatyka okrętowego 6-miesięczna wymagana praktyka pływania, o której mowa w ust. 1, może być zastąpiona praktyką przy budowie lub remontach okrętowych maszyn i urządzeń elektrycznych w stoczniach, zakładach produkcyjnych i warsztatach mechanicznych.

 

Do egzaminu może przystąpić tylko osoba, która udokumentuje 100% wymaganej praktyki pływania

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie. egzaminów kwalifikacyjnych oraz wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz z wymaganymi załącznikami składa się do sekretariatu Komisji, właściwego dla miejsca przeprowadzenia egzaminu, na co najmniej 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się z:

 

1) Sekretariat CMKE w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju,
ul. Chałubińskiego 4/6,
e-mail: cmke@mir.gov.pl,

2)  Sekretariat w Urzędzie Morskim w Gdyni,
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10,
81-338 Gdynia
pokój 0/26,
godz. pracy 10.00-13.00 (poniedziałek-piątek)
tel.: 58 355 33 35,
e-mail: cmkegdynia@mi.gov.pl,

3) Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi (DTM) 
tel. 22 630 16 39,
e-mail: sekretariatDTM@mir.gov.pl

https://mgm.gov.pl gospodarka morska

– Rozporządzenie Ministra, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 7 sierpnia 2013

Dziennik Ustaw  z dnia 19. sierpnia 2013 poz. 937

w sprawie wykształcenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich

–  Rozporządzenie Ministra, Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 28 lutego 2014

Dziennik Ustaw  z dnia 25 kwietnia  2014 poz. 536

w sprawie ramowych programów szkoleń wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy dział maszynowego

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/536/1

 

Terminy

17 listopada 2025
Wolnych miejsc: 27