POZIOM OPERACYJNY W DZIALE POKŁADOWYM W ŻEGLUDZE MIĘDZYNARODWEJ-SZKOLENIE NA OFICERA WACHTOWEGO

Szkolenie na Oficera Wachtowego

TERMINM KURSU: prowadzimy zapisy na wrzesień 2024

Do uzyskania dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej wymagane jest:

  • posiadanie świadectwa ogólnego operatora GMDSS oraz
  • świadectw przeszkoleń w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym,
  • ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego,
  • udzielania pierwszej pomocy medycznej,
  • nautycznego dowodzenia statkiem i
  • świadectwa ratownika oraz:

 

  1. Ukończenie studiów w MJE typu a lub w MJE typu B, lub nauki w MJE typu C, kształcących co najmniej na poziomie operacyjnym w dziel pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania, odbycie 12 – miesięcznej praktyki pływania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej, potwierdzonej w wydanym przez morską jednostkę edukacyjną zaświadczeniu o zaliczeniu książki praktyk, w tym co najmniej 6 miesięcy praktyki pływania na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 500 i powyżej, oraz zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze międzynarodowej albo
  2. Posiadanie dyplomu oficera wachtowego żeglugi przybrzeżnej, dodatkowej 6- miesięcznej praktyki pływania w żegludze międzynarodowej na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w dziale pokładowym oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdania egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze międzynarodowej, albo:
  3. Posiadanie dyplomu szypra 1 klasy żeglugi krajowej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania w żegludze międzynarodowej na morskich statkach handlowych Luc statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w dziale pokładowym oraz ukończenia szkolenia w MJE typu D na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdania egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze międzynarodowej, albo
  4. Posiadanie 36- miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych w żegludze międzynarodowej w dziale pokładowym na stanowisku praktykanta pokładowego, młodszego marynarza, marynarza lub starszego marynarza, w tym co najmniej 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach o pojemności bruttu 500 i powyżej, oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie operacyjnym w żegludze międzynarodowej, albo

 

Praktyka pływania o której mowa w pkt 2-5 powinna zawierać okres pełnienia obowiązków wachtowego na mostku pod nadzorem kapitana albo oficera wachtowego przez co najmniej 6 miesięcy, udokumentowany w zaświadczeniu o pełnieniu wachty nawigacyjnej, które powinno zawierać informacje dotyczące: imienia i nazwiska osoby odbywającej wachtę nawigacyjną, nazwy statku, numeru IMO, typu statku, pojemności brutto statku, mocy maszyn głównych, zajmowanego stanowiska, okresu pełnienia wachty na mostku, nazwy armatora oraz podpis kapitana statku