Szkolenia na Kapitana Żeglugi Wielkiej

Warunek przystąpienia do kursu:
§ 32. Do uzyskania dyplomu kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej wymagane jest zdanie egzaminu na ten dyplom oraz posiadanie:
1) dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku starszego oficera na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 3000 i powyżej w żegludze międzynarodowej albo
2) dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej, dyplomu kapitana na statkach
o pojemności brutto od 500 do 3000 oraz dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku starszego oficera na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 3000 i powyżej w żegludze międzynarodowej.
Do egzaminu może przystąpić tylko osoba, która udokumentuje 100% wymaganej praktyki pływania
§ 33. Ustala się następujące uprawnienia zawodowe posiadaczy dyplomów w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej:
[…] 5) dyplom kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej uprawniający
do zajmowania stanowisk:
a) oficera wachtowego – na każdym statku,
b) starszego oficera – na każdym statku,
c) kapitana – na każdym statku.
WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NA DYPLOM KAPITANA ŻEGLUGI WIELKIEJ NA STATKACH O POJEMNOŚCI BRUTTO 3000 I POWYŻEJ:
Kapitan Żeglugi Wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej Forma egzaminu
Funkcja Przedmiot egzamin teoretyczny egzamin praktyczny
test wyboru egzamin pisemny egzamin ustny symulator/statek
liczba
pytań czas
[min] liczba
zadań czas
[min] liczba
pytań czas
[min] liczba
scenariuszy
praktycznych
na symulatorze czas
[min]
Nawigacja Nawigacja 15 45 brak 3 30 brak
Urządzenia nawigacyjne 15
Bezpieczeństwo nawigacji 15
Dbałość o statek
i opieka
nad ludźmi Zarządzanie statkiem 15 60 1 20 brak brak
Bezpieczeństwo statku 15
Prawo morskie 30

Tematyka egzaminu ustnego:
w odniesieniu do funkcji „Nawigacja”: terminologia zawodowa w języku angielskim związana z zarządzaniem i bezpieczeństwem statku; zagadnienia związane z bezpieczeństwem nawigacji; zagadnienia związane z manewrowaniem w trudnych warunkach.

Tematyka egzaminu pisemnego:
w odniesieniu do funkcji „Dbałość o statek i opieka nad ludźmi: wypełnienie w formie pisemnej w języku angielskim wybranych dokumentów eksploatacyjnych statku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w spr. egzaminów kwalifikacyjnych oraz wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz z wymaganymi załącznikami składa się do sekretariatu Komisji, właściwego dla miejsca przeprowadzenia egzaminu, na co najmniej 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Kurs przeprowadzamy w formie online