DOFINANSOWANIE W RAMACH PROJEKTU „NOWOCZESNE KADRY GOSPODARKI MORSKIEJ”

Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Czas trwania projektu: od 1.06.2017r. do 31.03.2020r.

Wartość dofinansowania: 2 869 031,96 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich:  2 438 677,17 zł

Grupę docelową w ramach Działania 5.5. Kształcenie ustawiczne stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.  Projekt pn. „Nowoczesne kadry gospodarki morskiej” umożliwia wzięcie udziału w szkoleniach niezbędnych do wykonywania szeroko pojętego zawodu marynarza lub podwyższeniem poziomu znajomości języka angielskiego. Szkolenia  przyczynią się do uzyskania lub podwyższenia kompetencji a także zwiększenia szansy zatrudnienia na rynku pracy.

Szkolenia dla marynarzy: odpłatność uczestników wynosi 10 % ceny kursu. Uczestnik kursu nie ponosi opłat za egzamin organizowany przez SDK Sp. z o.o. Uczestnik kursu ponosi koszt certyfikatu, który będzie wydany przez administrację morską. Jeżeli kurs kończy się egzaminem przeprowadzanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, koszt egzaminu i certyfikatu częściowo ponosi uczestnik kursu (około 60% ceny).

Szkolenia językowe: uczestnik ponosi koszt zakupu podręcznika.

Grupa docelowa to osoby w wieku 25 lat i więcej (80%) z czego 40% to osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie).

Założenia:

  • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej – 18 (Kobiety-5, Mężczyźni-13)
  • Liczba osób w wieku 25 lat i więcej – 599 (Kobiety-196, Mężczyźni-403)
  • Liczba osób o niskich kwalifikacjach 241 (Kobiety-79, Mężczyźni-162)

Kursami specjalistycznymi objętych zostanie 500 osób, a kursami językowymi 204 osoby.

W szkoleniach językowych preferowane będą kobiety, aby wyrównać ich szanse w zdobyciu kwalifikacji pożądanych na rynku pracy.

Aby umożliwić uczestnictwo osobom mającym pod opieką osoby zależne, zostanie wypłacony zwrot kosztów opieki nad tymi osobami.

Rekrutacja będzie przeprowadzana w sposób otwarty, do zebrania odpowiednio liczebnej grupy.

Zgłoszenia na adres mailowy: sdkrekrutacja@gmail.com